วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

          วงจรคอมไบเนชัน (Combination Circuit) หมายถึง วงจรที่ทำให้สถานะของเอาต์พุต (Output) ขึ้นอยู่กับอินพุต (Input) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ขึ้นกับสถานะของอินพุตก่อนหน้านั้น (อดีตที่ผ่านมา)
            การออกแบบสร้างวงจรคอมไบเนชันจะอาศัยข้อมูลที่เป็นสมการบูลีน (ลดรูปสมการด้วยพีชคณิตบูลีน) และข้อมูลที่อยู่ในรูปของกลุ่มอินพุต/เอาต์พุต แต่การออกแบบวงจรลอจิกนั้นจะต้องคำนึงถึงความประหยัด ระดับของวงจร และชนิดของเกตที่มีในท้องตลาด โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างวงจรเกตเพื่อให้ได้เอาต์พุตตามที่ผู้ออกแบบต้องการ
การออกแบวงจรลอจิกโดยใช้แนนด์เกตและนอร์เกต
การสร้างวงจรด้วยแนนด์เกตและนอร์เกตมีข้อได้เปรียบ คือ แนนด์เกตและนอร์เกตสามารถใช้แทนอินเวอร์เตอร์ได้ทันทีด้วยการรวมอินพุตทั้งหมดเข้าด้วยกัน
หลักเกณฑ์การใช้แนนด์เกต หรือ นอร์เกต แทนเกตต่าง ๆ มีดังนี้
1. จะต้องทราบคุณสมบัติของแนนด์เกต นอร์เกต และสมการที่กำหนดมาให้
2. จะต้องทราบคุณสมบัติของเกตที่จะนำไปแทน
3. นำสมการแนนด์เกต หรือ นอร์เกต มาแทนที่ โดยใช้ทฤษฎีบูลีนเข้าช่วยเพื่อทำให้เอาต์พุตเป็นผลของเกตที่ต้องการ
4. เขียนวงจรลอจิกเกตทีละจุดให้สอดคล้องกับเกตที่ต้องการโดยคำนึงถึงเอาต์พุต  
ระดับของวงจร
ระดับของวงจร หมายถึง จำนวนเกตที่ต่ออนุกรมกัน (Series Connection) มากที่สุดในวงจรนั้น วงจรที่มีระดับยิ่งมากจะทำให้ความเร็วในการทำงานของวงจรลดลง แต่อาจจะประหยัดกว่าวงจรที่มีระดับต่ำ วงจร 2 ระดับเป็นวงจรระดับต่ำสุดที่สามารถแทนฟังก์ชันได้ทุกฟังก์ชัน
การขยายจำนวนอินพุตของลอจิกเกต
ในบางครั้งจะมีความจำเป็นต้องขยายจำนวนอินพุตของเกตที่มีอยู่เดิมให้มีจำนวนอินพุตมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้ตรงตามที่ออกแบบไว้
การประยุกต์ใช้งานของวงจรคอมไบเนชัน
เราสามารถนำเอาวงจรคอมไบเนชันไปใช้งานด้านต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- วงจรแปลงรหัสเกรย์เป็นเลขฐานสอง
- วงจรแปลงเลขฐานสองเป็นรหัสเกรย์
วงจรแปลงรหัสเกิน 3 (Excess - Code) เป็นรหัส BCD 8421
- วงจรแปลงรหัส BCD 8421 เป็นรหัสเกิน 3
วงจรแปลงเลขฐานสิบเป็นรหัส BCD 8421
- วงจรแปลงเลขฐานสองเป็นรหัส BCD 8421
วงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส
วงจรเข้ารหัส (Encoder) เป็นวงจรที่มีจำนวนอินพุตหลายอินพุต แต่จะมีเพียงอินพุตเดียวเท่านั้นที่ได้รับการกระทำทางลอจิกเป็น “1” และจะสร้างรหัสทางด้านเอาต์พุตเป็นเลขฐานสอง ซึ่งสัมพันธ์กับค่าทางด้านอินพุตนั่นเอง ในระบบดิจิตอลส่วนใหญ่จะใช้สวิตช์แบบกดเป็นตัวป้อนข้อมูล
วงจรถอดรหัส (Decoder) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่เปลี่ยนรหัสอินพุตจากรหัสเลขฐานสอง (BCD) ให้เป็นเลขฐานสิบ หรือฐานอื่นตามต้องการ